Hinduism

Sanskrit

Om Sri Savitra Surya Narayanaaya Namah

Sanskrit, kedysi dávno jazyk používaný učencami v celej Indii, je dnes najmä liturgickým jazykom. Boli v ňom napísané staroindické Védy a jazyk sa na niektorých miestach v Indii používa i dnes, a to najmä v niektorých inštitúciách, kde ľudia cítia potrebu ho znovu oživovať. V indickom štáte Madhjapradéš existujú obce, kde tento jazyk používajú i obyčajnejší ľudia. A nielen tu. Je to aj v obci Mattur v indickom štáte Karnataka.

O histórii sanskritu

Samotné slovo "sanskrit" sa viac-menej ujalo až po mnohých rokoch a pôvodne vychádza zo slov "sam" a "krit". "Sam" znamená "dokonalý" alebo "úplný" a "krit" zavŕšený. Slovo "samskrta" označuje niečo, čo je "dokonale zavŕšené". Sanskrit delíme na védsky, ktorého najstaršia podoba je obsiahnutá v Rig Véde, ktorej text bol napísaný približne 1800 rokov pred Kristom. Potom nasleduje klasický sanskrit, kde viac prenikol prákrit (jazyk obyčajnejších ľudí), pričom existovali aj dialekty sanskritu.

Niektoré teórie vravia, že sanskrit do Indie importovali tzv. "árijci", ale toto ešte neoprávňuje hovoriť o "árijskej rase". "Árija" v sanskrite znamená "civilizovaný", "ušľachtilý", ale aj sociálny štatút - človek so šľachetným pôvodom. "Árijská rasa" je pojem, ktorý vymysleli Európania. Kočovné kmene, ktorých inváziu podporujú takéto teórie, nepoužívali vozy ťahané koňmi a ani vyspelé zbrane. Slovo "Árija" nemá vo védskych textoch nič spoločné s rasou.

V súvislosti so sanskritom musíme hovoriť o dvoch veciach - 1) o jazyku ako takom a 2) o spôsobe jeho zápisu. Mnoho historikov usudzuje, že sanskrit priniesli do Indie indoeurópske kmene z oblasti západnej Ázie, presnejšie z miesta medzi Čiernym a Kaspickým morom (Malá Ázia), ale sanskrit mohli používať aj dávnovekí Slovania. Sú to však všetko iba teórie a hoci k teórii o oblasti z pod Kaspického mora sa prikláňa väčšina, ešte to neznamená, že to tak naozaj bolo. Teória o vyspelej civilizácii (a neskoršej expanzii) v Malej Ázii sa opiera o archeologické vykopávky artefaktov z čias až 7500 rokov pred Kristom v tejto oblasti (Catal Höyük). Ale teórií je viac - aj tzv. proto-dravidská teória, ktorá vychádza z toho, že nejaké vyspelé kmene v oblasti dnešnej Indie prenikli do iných častí s cieľom ich skultúrniť a scivilizovať. Pre podporu tejto teórie však neexistuje veľmi obsiahly výskum. Podobnosť mnohých svetových jazykov so sanskritom svedčí iba o tom, že kedysi dávno existoval proto jazyk (základný jazyk, z ktorého boli odvodené ostatné jazyky) tzv. indoeurópskej jazykovej skupiny.

Florentský obchodník Filippo Sassetti (narodený vo Florencii v roku 1540) bol jedným z prvých Európanov, ktorý študoval sanskrit a ktorý si všimol podobnosti medzi sanskritom a taliančinou (druhé slovo je talianske) - devah/dio (boh), sarpah/serpe (had), sapta/sette (sedem) atď.

Zapisovanie jazyka

Súčasný systém zapisovania sanskritu (i iných indických jazykov) je devanágarí, čo je skript, ktorý sa uplatňuje i pre dnešnú hindštinu. Slovo "abeceda" nie je pre sanskrit vhodné. Písmená sanskritu sa nazývajú akšary a možno ich prepísať do našej fonetickej sústavy. Pre transliteráciu (prepis) sa používajú tri svetové štandardy - 1) IAST (International Alphabet of Sanskrit Transliteration), 2) systém Harvard-Kyoto a 3) ITRANS. Použiť možno ktorýkoľvek z nich (IAST však zachytáva fonetiku najdokonalejšie). Transliterácia vyzerá takto (Sahanavavatu mantra):

AUM saha navavatu, saha nau bhunaktu
Saha veeryam karvaavahai
Tejasvi naa vadhita mastu
maa vid vishaa va hai
AUM shaantih, shaantih, shaantih.

"aa" vyslovuj ako "á"; niekedy namiesto "aa" sa používa veľké "A" aj v strede slova, napríklad namiesto "maa" sa môže písať "mA".

Skript devanágarí sa vyvinul z tzv. bráhmí skriptu, ktorý existoval dávno pred Kristom. Píše sa zľava doprava, ale niektorí učenci usudzujú, že bráhmí skript vyšiel z dnes už vymretého karoští skriptu (karoshti, kharoshthi), ktorého nápisy boli objavené v Kašmíre a ktorý bol písaný sprava doľava. Dávnoveké mesto (Takshashila) Takšašíla (v dnešnom Pakistane) bolo miestom, kde sa počas vlády dynastie Achaimenovcov (asi okolo roku 530 pred Kristom) hovorilo aramejčinou - jazykom, ktorým hovoril aj Ježiš. Karoští vyšiel údajne odtiaľto.

Na oboch obrázkoch je sanskrit v skripte devanágarí (nie bráhmí).

Skript karoští má minimálne miesto vo väčšine historických kníh, ale vieme, že bol zapisovaný aj zľava doprava, hoci zriedkavejšie. Jazykovou analýzou sa zistilo, že skutočne vychádza z aramejčiny, ale bol rozšírený o fonetickú podporu jazykov dávnej Indie. Vôbec najstaršie budhistické texty objavené v dnešnom Afganistane - texty Gandháran - boli napísané v skripte karoští a v jazyku Gándhárí (prákrit). Skripty karoští i bráhmí patria do skupiny systému zapisovania, ktorý sa volá Abugida, čo je názov odvodený z dávnovekého semitského jazyka Ge'ez, ktorým sa kedysi hovorilo v Etiópii (samohlásky sa nemusia zapisovať podobne ako v starovekej hebrejčine). Nielen bráhmí, ale aj skript karoští sa používal pre zapisovanie sanskritu. Medzi krajiny, kde týmto skriptom kedysi dávno zapisovali ľudia svoje písmo, patrí aj dnešný Irán či Kazachstan.

Hoci nasledovná poznámka je mimo sanskritu, nie však mimo dávnej histórie, a to že v kráľovstve Zhang Zhung (s centrom okolo svätej hinduistickej hory Kailáš) v oblasti dnešného Tibetu existovalo viac spôsobov (skriptov) pre zapisovanie písma: sMar-chen, sMar-chung, sPungs-chen, sPungs-chung a Bru-sha. Je samozrejme možné, že v dávnej minulosti, ak zoberieme do úvahy, že podľa učenia Bonizmu osvietený učiteľ sTon-pa gShen-rab Mi-bo-che prišiel zo Šambaly pred 18,000 rokmi, mohli existovať podobné (alebo mierne upravené) skripty aj v severnej Indii. Bru-sha (vyslovuj ako druša) možno identifikovať s oblasťou Gilgit v Pakistane, ktorý bol vždy súčasťou Indie (od ktorej ho odtrhli Angličania). Táto úvaha stojí na fakte, že slovo bru-sha je významovo blízko Brugaski (alebo Burušaski) - izolovaný jazyk v Pakistane i Indii. Jeden Zhang Zhung skript možno vidieť napríklad tu (v sMar-chung skripte). Okrem vyššie menovaných existuje aj tajomný lha-bab yi-ge skript - v preklade "písmená Bohov". Sanskrit sa v Tibete zapisuje tibetskými skriptami (napríklad pomocou Lantsa skriptu).

V tibetskom skripte sa Nya píše ako naša číslica 3 a v Zhang Zhung skripte sMar-chen ako hákový kríž doľava.

Na obrázku hore sú číslovky sanskritu zapísané v skripte devanágarí.

Dnešná moderná podoba skriptu devanágarí sa používa takmer nezmenene iba od roku 1700 nášho letopočtu (po súčasnosť). Skript bráhmí sa používal aj pre zapisovanie prákritu, čo je pomenovanie pre skupinu jazykov/dialektov, ktorými hovorili obyčajnejší ľudia a o ktorých historici usudzujú, že môžu byť rovnako staré ako sanskrit.

Ako vidieť, skript devanágarí sa vyvíjal viac ako dvetisíc rokov. Popri ňom sú v Indii ďalšie skripty pre zapisovanie jazykov ako marathština, tamilčina, bengálsky skript, gudžarátština, gurmukhi, oriya, telugu, kannadština, malajálamština, urdština atď. Pomenovania týchto skriptov vychádza z názvov skupín ľudí/jazykov.

Samohlásky a spoluhlásky

Samohlásky

V sanskrite je 15 samohlások - "swaras", z ktorých 5 je krátkych, 8 dlhých a 2 sú podporné. Dnes sa používa iba 13 samohlások. Podporné samohlásky sú tie, ktoré slabike alebo samohláske dajú iný zvukový tón a ktoré sa nepoužívajú samostatne. Akákoľvek spoluhláska spolu so samohláskou vytvorí slabiku.

Spoluhlásky

V sanskrite je 33 spoluhlások, hoci niektoré boli do skriptu devanágarí zakomponované (prevzaté z iných jazykov). Spoluhlásky sú zoskupené do 6 skupín. Prvých 5 má po 5 spoluhlások a posledná skupina ich má 8. Delenie sa opiera o spôsob vyslovenia z anatomického hľadiska (napríklad vyslovenie pomocou zubov, hrdla [tzv. guturálna - hrdelná hláska] atď.).

Skupina hrdelných spoluhlások: ka kha ga gha na ("h" znamená prídych)
Skupina palatálnych spoluhlások: ča čha (s prídychom) dža džha ňa
Skupina cerebrálnych spoluhlások: ta tha da dha na
Skupina dentálnych spoluhlások: sa tha da dha na
Skupina labiál (vyslovované perami): pa pha ba bha ma

Poradie vyššie uvedených spoluhlások je na obrázku nižšie v presnom poradí (od vrchu nadol).

("na" sa pravdaže rozlišuje vo výslovnosti, aj "tha" - v prvom prípade je "na" vyslovené veľmi jemne, v druhom prípade výraznejšie, v treťom ostrejšie)

Šiesta skupina pozostáva z troch podskupín: polosamohlásky: ja (ako Jana) ra la va
sykavky: dža ša sa
aspiráty (s prídychom): ha

Samyuktákšar - kombinácie spoluhlások a samohlásky (ligatúry)

V sanskrite existujú aj tzv. ligatúry - kombinácie z viac spoluhlások a (obyčajne) jednej samohlásky. Je ich až niekoľko tisíc a vidieť ich možno tu.

Gramatika

Sanskrit má tri rody (ženský, mužský a stredný), skloňuje sa podobne ako slovenčina - má 8 pádov a tri čísla - jednotné, množné a dvojné (osobitný gramatický výraz pre pomenovanie dvoch vecí v páre). Duálny tvar (dvojné č.) sa zachoval v Slovinsku, ale aj v arabčine a má ho i lužická srbčina; v češtine a slovenčine je zriedkavý, ale nájdeme ho. Vhodným príkladom sú topánky, (rukavice atď.) - v našom jazyku sa myslí (jeden) pár (topánok), ale v jazyku, kde existuje plne rozvinuté dvojné číslo, označenie viac ako jedného páru (topánok) má už iný tvar.

Číslovky

Hoci vítam úsilie niektorých autorov poukázať na dôležitosť slovanstva, v knihách ako O Slovanech úplně jinak (Antonín Horák, 1990) sú uvedené také chyby, že tieto knihy neberiem seriózne. Vo vyššie uvedenej knihe je na strane 40 v podkapitole Indoeurópske číslovky napísané: "Ale podívejme se, že stejný znak pro číslovku "4" v původní podobě stejné jak je nakreslená výše je v číslicích arabských z 13. století n.l. Tuto překvapující shodu také u jiných arabských číslic nelze vyložit jinak, než tak, že je do Arábie přinesli evropští Slované, které arabští obchodníci kupovali jako otroky v 10. století od Přemyslovců v Praze, o čemž jsou písemné správy."

Tzv. "arabské číslice" pochádzajú z indického subkontinentu a vytvorili ich védski matematici. Neskôr ich prevzali perzskí matematici a do arabského sveta sa dostali počas islamizácie Perzie, kedy ich Arabi proste prevzali. Tieto číslovky uviedli do Európy Arabi zo severnej Afriky okolo 10. storočia nášho letopočtu. A keďže Európania nevedeli, že tieto číslovky pochádzajú pôvodne z Indie, pomenovali ich ako "arabské". V skutočnosti však vychádzajú zo skriptu bráhmí. Číslo "4", ktoré si pán Horák poplietol s tým, že ho vraj priniesli Slovania, v skutočnosti pochádza z východnej časti islamského sveta, teda z Perzie (kde sa doposiaľ používa jazyk Urdu), ako vidieť na obrázku (vyššie).

Na obrázku vľavo vidieť číslovky v skripte bráhmí.

Či už to bolo zapisovanie čísloviek alebo jazyka, v historických obdobiach zaznamenávame zmeny, keď sa znaky napr. v 1. storočí n.l. líšili v grafickej prezentácii, akú mali napr. v 2. storočí pred Kristom.

Sanskrit a podobnosť s inými jazykmi

Hinduistickí bohovia sa počas dlhej histórie vyprofilovali inak, čo sa týka ich dôležitosti, akú mali kedysi dávno vo Védach. Surya bol napríklad v istých historických dobách viac dôležitý ako Višnu. Takisto ani Boh Šiva nemá svoje meno vo Védach. Zastupuje ho oveľa staršie meno - Rudra, ktoré sa podobá slovanskému Rodovi, čo bol praboh - stvoriteľ vesmíru.

Pôvod slova Rod alebo "rot" v nemčine či "red" v angličtine spolu s ďalšími podobnými európskymi slovami (v češtine "rudý") pre označenie červenej farby (v sanskrite "rakta") zrejme určite vychádza z ohňa.

V druhej knihe Mojžišovej sa píše (3. kapitola, verš 2): "A ukázal sa mu anjel Hospodinov v plameni ohňa z prostredku kra. A videl, že hľa, ker horí ohňom, a ker nie je ztrávený od ohňa."

Každé náboženstvo, aj keď sa môže opierať o reálne udalosti, sa vždy časom nejako deformuje alebo zmení. Slovania o stvorení sveta mali legendy, ktoré písali, že:

Na počiatku vekov bola len veľká tma a bezbrehý chaos. Jeho vlny sa vírili priestorom a obmývali zlaté vajce, ktoré bolo uprostred. V tom zlatom vajci prebýval Rod - pôvodca všetkého.

Keď praboh Rod vyriekol prvé slovo, zrodil sa jeho syn Svarog (Swarog). Ten spolu s bohyňou Ladou pomáhali Rodovi pri tvorení sveta.

Slovanské legendy sa však tiež líšia podľa oblastí (Srbsko, Slovinsko, Rusko, Poľsko atď.). A nemožno ani použiť presné kritériá pre porovnávanie sanskritských slov so slovanskými božstvami, ale je možné sa snažiť o spozorovanie istých spojitostí vo výslovnosti i významoch ako napríklad v prípade ruského slova "bog" (boh) a sanskritského "bhagavat" (božský) - obe s veľmi podobnou výslovnosťou i významom.

Hinduistických Nágov (hadie bytosti) zase v slovanskej mytológii zastupuje Veleš (boh pastierov), jedno z málo božstiev viditeľných takmer vo všetkých slovanských národoch. V staroindickej literatúre sa mu nielen, čo sa týka výslovnosti, podobá bytosť Valá - Védami spomínaný asura a had zároveň (zdroj: Rig Véda). Slovo Valá sa v Rig Véde vyskytuje vyše dvadsaťkrát, napríklad RV 1.11, RV 2.11.

Šiva má svoju slovanskú podobu zase v bohyni ženského rodu, ktorou je Siwa, Živa či Živena - bohyňa plodnosti a lásky. V sanskrite slovo "ziva" označuje toho, kto je láskavý. Významovou spojitosťou slovanskej Živeny a Šivu je aj lingam - hinduistický symbol (penis) Šivu, ktorý predstavuje plodnosť (úrodu).

Védsky boh Surya má svoju slovanskú "sestru" v podobe bohyne krásy, ktorou bola v slovanskej mytológii Zora alebo Zaria, Zoria či Zorya. Hoci Zorya predstavuje aj menej dôležité bohyne - ochrankyne, tzv. Auróry (polárne žiary; u starých Rimanov bola Auróra bohyňou raných zôr), slovo je významovo veľmi blízke slnku a podobnosť s indickým bohom Súrjom je aj vo výslovnosti.

Krátke zhrnutie slovanských bohov

Rod > Svarog > jeho traja synovia > Dažbog, Svarožič, Perún

Triglav (Trihlav) je slovo pre pomenovanie slovanskej božej trojice podobne ako v hinduizme (Trimúrti), len sa v božích osobnostiach líši, pretože Slovania kedysi predstavovali asi najväčšiu skupinu bielych ľudí na veľkom území. Najstarší význam slova Triglav charakterizoval tri božstvá - Svaroga, Perúna a Dažboga, hoci neskôr Dažboga nahradil Svarovič alebo Veleš.

Slovanský hákový kríž

Tieto stránky nemajú a ani nehľadajú nijakú spojitosť s argumentmi podporiť národný socializmus. Ľudia, ktorí tomu nechcú porozumieť, nech si prečítajú tento fragment. Hákový kríž na týchto stránkach je uvádzaný čisto iba ako historický fakt bez prísad.

Borejkov erb alebo Boreyko v anglickom prepise (erb s hákovým krížom doľava podobne ako v náboženstve Bonpo) sa používal v Poľsku aj na rytierskych štítoch. Hákový kríž sa rovnako našiel na vyobrazení - symbolike boha Svaroga (obrázok vľavo).

Kresťanstvo zničilo mnohé kultúrne pamiatky Slovanov, tak dnes ani zďaleka nevieme toľko o slovanských božstvách ako o tých hinduistických, pretože v Indii sa hinduizmus od dávnych čias prakticky celkom zachoval, ale slovanské tradície u nás nie, iba ich zlomky (bez celistvosti, aká je naopak v hinduizme).

Malá tabuľka - sanskrit a ruština

Slovanské jazyky sú si podobné, preto pre porovnanie stačí uviesť iba jeden slovanský jazyk - zvolil som ruštinu a iba tie ruské slová, ktoré znejú podobne (alebo rovnako) ako v slovenčine či češtine. Ako zdroj pre tieto porovnania som použil túto stránku (klikni), kde si to každý môže overiť.

Rusky v sanskrite význam slova

vsegda   sadaA   vždy
putnik   pathika  pútnik, cestovateľ
žiť         jiivati     žiť (sanskritské "jiivati" sa vyslovuje podobne)
kogda   kadaa     kedy
nebo     naaka     nebo (ale aj svarga)
snežnij  sahima   snežný
mama   maatR    mater, mama
brat      bhraatR  brat

Slovanská Morena - bohyňa smrti - nebude asi ničím iným, iba slovanskou podobou indickej Kálí, čo naznačuje aj sanskritské slovo maraNaanta (to, čo končí smrťou).

Podobnosť slovenčiny či ruštiny so sanskritom je však väčšia ako s inými európskymi jazykmi (so sanskritom), pretože používame piaty pád, v gramatike tzv. vokatív, ktorý angličtina napríklad nemá. Vokatív sa dnes už málo vyskytuje v slovenčine, ale predsa sa vyskytuje - povieme "bratku, daj sem tú knihu", alebo "Ježišu, prosím Ťa...". Vokatív je teda, keď niekoho takto špecificky oslovujeme. Gréčtina či angličtina nemá ani 6. pád, ktorý má sanskrit i slovenčina spolu s ruštinou. Tu vidieť, že sme si asi o niečo bližší s Indmi ako iné európske národy.

Back

 
Last updated: Click on the English flag