Hinduism

Základom literatúry Sanatana Dharmy sú:

(Žiadna časť tohto textu nesmie byť inde komerčne publikovaná bez súhlasu autora.)

Nasledovná časť je nespochybniteľná.

I. Šruti, teda Božie slovo (vypočutý kozmický zvuk pravdy)

Patria sem štyri Védy:

1. Rig Véda (píše sa aj Rg Véda), 2. Yajur Véda (Jadžur Véda), 3. Sama Véda (Sáma Véda), 4. Atharva Véda

Védy sú poetické spevy. Ich podzákladom sú sväté texty (písané v neskoršom védskom období) - Áranyaka, Bráhmana a Upanišády.

Áranyaka – rozoberajú filozofiu a obetovanie

Bráhmana – ich vznik sa datuje do rokov 900-500 pred Kristom; ide o komentáre k Védam. Každá z Véd má svoju Bráhmanu:

Mená (názvy) sú ponechané tak, ako ich uvádzajú prepisy sanskritských textov - "sh" treba čítať ako "š"; "j" ako "dž"; "ch" ako "č", "ee" ako "í" atď.

     * Rigveda

          o Shakala shakha: Aitareya Brahmana

          o Bashkala shakha: Kaushitaki Brahmana

          o Tandya Brahmana

     * Samaveda

          o Kauthuma

          o Jayminiya: Jayminiya Brahmana

          o Tandyamaha alebo Pancavimsa Brahmana

          o Sadvimsa Brahmana

          o Samavidhana Brahmana

          o Arseya Brahmana

          o Devatadhyaya alebo Daivata Brahmana

          o Mantra alebo Chandogya Brahmana

          o Samhitopanisad Brahmana

          o Vamsa Brahmana

          o Jayminiya Arseya Brahmana

          o Jayminiya Upanisad Brahmana

    * Yajurveda (Jadžur Véda)

          o Kathaka Brahmana

          o Krišna Brahmana: Maitrayani, Carakakatha, Kapisthalakatha
                                        Taittiriya

          o Shukla (Šukla)

                 Vajasaneyi Madhyandina: Shatapatha Brahmana

                 Kanva: Shatapatha Brahmana

    * Atharvaveda

          o Paippalada: Gopatha Brahmana

Upanišády – sú tzv. „principiálne upanišády“, ktorých je 11. Sú to:

   1. Aitareya
   2. Brhadaranyaka
   3. Isa
   4. Taittiriya
   5. Katha
   6. Chandogya
   7. Kena
   8. Mundaka
   9. Mandukya
  10. Prašna
  11. Svetasvatara

II. Smriti – tzv. „zapamätané Božie slovo

Patria sem štyri upavédy:

A)

1) Ayurveda (Ajurvéda) – o “vede a zdraví”, náleží Rig Véde; 2) Dhanurveda – o “bojovom znalectve“, náleží Yadžur Véde; 3) Gandharva Véda – o „umení a hudbe“, náleží Sáma Véde; 4) Arthashastra – „veda o politike a ekonomike“

B) Šesť tzv. Vedánga – sú to „orgány“ Véd:

1. Sikša - fonetika, 2. Vyakarana - gramatika, 3. Chhandas - prozódia (vlastnosti reči ako prízvuk, melódia atď.); 4. Nirukta - etymológia; 5. Jyotisha - astronómia a astrológia; 6. Kalpa - metódy rituálov

Itihása (sväté eposy)

Patrí sem RámájanaMahábhárata.

Purány (posvätné legendy a história)

A) Patrí sem 18 hlavných purán

1. Bhagavat purána (autor Vyasa, asi 1300 rokov pred Kristom). Je celá o živote     Krišnu (18,000 veršov)
2. Višnu purána (23,000 veršov)
3. Naradiya purána (25,000 veršov)
4. Garuda (Suparna) purána (19,000 veršov)
5. Padma purána (55,000 veršov)
6. Varaha purána (10,000 veršov)
7. Brahma purána (24,000 veršov)
8. Brahmanda purána (12,000 veršov)
9. Brahma Vaivarta purána (18,000 veršov)
10. Markandeya purána (9,000 veršov)
11. Bhavishya purána (14,500 veršov)
12. Vamana purána (10,000 veršov)
13. Matsya purána (14,000 veršov)
14. Kurma purána (17,000 veršov)
15. Linga purána (11,000 veršov)
16. Siva purána (24,000 veršov)
17. Skanda purána (81,100 veršov)
18. Agni purána (15,400 veršov)

Tieto sú ešte rozdelené podľa zamerania (Brahmá, Višnu, Šiva):

Brahmá purány: 1) Brahma purána, 2) Brahmanda purána, 3) Brahma Vaivarta purána, 4) Markandeya purána, 5) Bhavishya purána, 6) Vamana purána

Višnu purány: 1) Višnu purána, 2) Bhagavata purána, 3) Naradeya purána, 4) Garuda purána, 5) Padma purána, 6) Varaha purána

Šiva purány: 1) Šiva purána, 2) Linga purána, 3) Skanda purána, 4) Agni purána, 5) Kurma purána, 6) Matsya purána

Niektoré názorové skupiny alebo smery môžu purány triediť inak. Vyššie uvedené triedenie sa odráža iba od toho, ako ho vidí väčšina. Pre šaktistov je Márkandeja purána literatúra patriaca do šaktizmu. Ale ani v súvislosti s upapuránami nemusí mať každý smer jednotný názor. Pre šaktistov je purána Deví-Bhágavatam hlavnou puránou.

B) 18 upapurán (vedľajších purán)

Sú to:

1. Sanat Kumara
2. Narasimha
3. Brihannaradiya
4. Sivarahasya
5. Durvasa
6. Kapila
7. Vamana
8. Bhargava
9. Varuna
10. Kalika
11. Samba
12. Nandi
13. Surya
14. Parashara
15. Vasishtha
16. Devi-Bhagavata
17. Ganeša
18. Hamsa

C) Existujú aj tamilské purány:

1. Siva purána
2. Periya purána
3. Siva Parakramam
4. Tiruvilayadal purána

Ágama (príručky pre posvätné uctievanie)

Nestoja na Védach, ale ani nie sú v rozpore s nimi. Medzi najdôležitejšie knihy patria:

Ishvara-Samhita
Ahirbudhnya-Samhita
Sanatkumara-Samhita
Narada-Pancharatra
Spanda-Pradipika

Existujú višnuistické, šivaistické a šaktistické Ágamy.

„Šesť filozofií“ alebo Šad-Daršana aka „Upa Vedánga“ ("upa" = "vedľajší"; "vedánga" = prináležiaci Védam)

1. Nyaya – logický prístup k duchovnosti

2. Vaiseshika – zaoberá sa materiálnym aspektom stvorenia

3. Sankhya – prezentuje sa tu dualistická koncepcia puruše (duše) a prakriti (prírody)

4. Purva (alebo karma) mimamsa – zaoberá sa rituálmi a technikami orientovanými smerom von (od tela)

5. Yoga (joga) – technika pre vnútornú prax

6. Uttara (alebo sharirika) mimamsa (Vedánta) - zaoberá sa realizáciou pravdy

Ďalšie texty

Popri vyššie uvedených existuje ešte veľa rôznych textov. Sú to aj rozmanité knihy (morálne poúčanie, básne s náboženským cítením atď.), rôzne verzie Gíty (Gíta je skrátene Bhagavadgíta):

1. Anu Gita (z Mahábháraty, kniha Ashvamedha, spev 16)

2. Bhagavad Gita (z Mahábháraty, kniha Bhishma Parva, kapitoly 25-42)

3. Bhikshu Gita (prevzatá zo Shrimad Bhagavata purány, kniha 11, kapitola 23)

4. Brahma Gita (prevzatá zo Skanda Purány)

5. Šiva Gita (prevzatá z Padma Purány, kniha Patala Khanda)

6. Surya Gita  atď.

Svetské písma duchovnej orientácie

1) Príbehy múdrosti; 2) poézia; 3) drámy; 4) rétorika; 5) filozofické rozpravy

Záver

Do literatúry hinduizmu patria pravdaže aj knihy súčasnosti, v ktorých rôzni autori popisujú Sanatana Dharmu - guru, ktorí sú duchovnými usmerňovačmi ľudí, ktorí hľadajú pravdu. Takíto ľudia sa nazývajú aj „svámi“ (úctivý titul pre učených kňazov) a jeden takýto svámi raz napísal:

"Šruti sú koreňom. Smriti dohodou, Itihása sú epikou a purány históriou – tieto sú trupom; Ágamy sú návodom pre zbožnosť a daršány filozofiou – sú ako konáre; Subhashitas (príbehy múdrosti), Kavyas (poézia), Natakas (dráma) a Alankaras (rétorika) sú kvetmi stromov indickej kultúry, ktoré iba ukazujú, že všetky duchovné písma Indie majú iba jeden koreň, a to sú nesmrteľné Védy". 

Zaujímavé odkazy tiež s orientáciou na literatúru, ktorá je k dispozícii zadarmo


Bhagavadgítu si v češtine možno stiahnuť tu: http://osviceni.unas.cz/texty/bhagavadgita.html

Niektoré odkazy o spojení nacizmu a východného ezoterizmu:

Fašistický okultizmus a jeho vzťah k tantrizmu: http://www.trimondi.de/SDLE/Part-2-12.htm

Nacistické spojenie so Šambalou a Tibetom:

Kniha o prichádzajúcej rase, "The Coming Race", autorom je Edward Bulwer-Lytton. Kniha sa venuje podzemnej rase ľudí s vyššou technológiou a z tohto a z podobných zdrojov vychádzal nacistický okultizmus. Kniha neskôr vyšla pod iným názvom - Vril, čo je údajne aj tajná spoločnosť. Knihu možno stiahnuť tu: http://www.gutenberg.org/etext/1951

Indické Védy v angličtine - Rig Véda, Atharva Véda, Sáma Véda, Yadžur Véda a ešte aj Upanišády a Bhagavadgíta v sanskrite: http://www.ishwar.com/hinduism/

Na tejto stránke je hinduistický hákový kríž: http://en.wikipedia.org/wiki/Svastika

Video galéria Boha Šivu, kde uvidíte nádherné staroveké chrámy v kvalitnom videu vrátane svätej hory Kailasa považovanej za "Šivove hniezdo":
http://www.shaivam.org/gallery/video/video.htm

Šivaistická stránka - domovská stránka Boha Šivu: http://www.shaivam.org/

Epos Rámájana v angličtine: http://hinduism.about.com/library/weekly/extra/bl-ramayana1.htm?nl=1

Domovská stránka Boha Ganeša vo Francúzsku, kde sú uvedené takmer aj všetky chrámy tohto Boha po celom svete. Stránka obsahuje aj veľmi obsiahlu obrázkovú galériu: http://ganapati.club.fr/anglais/indexe.html

Odkaz na Panchangam, hinduistický kalendár: http://www.panchangam.com/


 
Last updated: Click on the English flag