FreeBSD - operating system
FreeBSD - operačný systém
The operating system for freedom
freebds hammer splash

Informačná stránka o operačnom systéme FreeBSD

Tipy a rôzne skripty

Ako napaľovať CD?

burncd -f /dev/acd0c -s 2 -t data cdimg.iso fixate

Príkaz "fixate" sa dáva na posledné session. burncd má niekoľko prepínačov, z ktorých -s je rýchlosť, -t testovanie (na CD médium sa nezapisuje), -f určuje zariadenie atď.

Musíte však napáliť "image" súbor, teda ISO image, ktorý si treba dopredu vytvoriť utilitou mkhybrid alebo mkisofs:

mkisofs -L -J -v -R -o /usr/cd.iso /disks

Tu adresár /disks je miesto, kde máte uložené dáta, ktoré chcete napáliť. ISO súbor sa vytvorí v adresári /usr pod názvom cd.iso

Ako spustím iný X Window manažér?

X vo FreeBSD sa po inštalácii spúšťa ručne, hoci XDM/KDM/GDM nie je problém tiež nastaviť. Editujte súbory .xinitrc a .xsession vo vašom domovskom adresári. Pre spustenie GNOME alebo KDE postačuje iba jeden identický riadok v oboch týchto súboroch, to jest:
exec gnome-session     # (tento riadok v súbore .xinitrc a aj .xsession)
pre GNOME, alebo
exec startkde
     pre KDE, alebo
exec fvwm
pre X Window manager fvwm

Prepínanie medzi správcami okien X Window docielite pomocou jednoduchého Perl skriptu, ktorý vám uľahčí prácu.  Perl skript, switchdesk.pl, si stiahnete tu. Jednoducho z konzoly napíšte ako príkaz switchdesk.pl a dostanete otázku, ktorý X Window manažér chcete používať - gnome, kde, fvwm2, wmaker, twm. Napíšte jeden z nich (napr. kde) a potom iba spustite príkaz startx, ktorým sa dostanete do prostredia X.

Ako si vytvorím splash screen pri bootovaní? (Aby sa mi pri štarte systému zobrazovalo logo...)?

Najprv je potrebné si stiahnuť obrázky, lebo možný je iba predurčený formát. Choďte na tento anglický site a stiahnite si obrázky v pcx alebo bmp formáte. Potom obrázok prekopírujte do adresára /boot a editujte súbor /boot/loader.conf tak, že doplníte nasledovné riadky:

splash_bmp_load="YES"
vesa_load="YES"
bitmap_load="YES"
bitmap_name="/boot/splash.bmp"

splash.bmp je názov obrázku.

Ako zistím, aké prerušenia (IRQ) používa môj systém?

vmstat -i

Ako zistím v megabajtoch, koľko miesta mám na disku?

df -h

Ako spustím grafický login XDM pri štarte počítača?

Na spustenie XDM/KDM/GDM existujú dva spôsoby. Jeden doporučuje spúšťanie zo súboru /etc/ttys, zatiaľ čo druhý spôsob sa opiera o zadefinovanie XDM do súboru rc.local alebo ako X.sh - skript v adresári /usr/local/etc/rc.d. Akýkoľvek skript dáte do tohto adresára s príponou *.sh, pri štarte systému sa spustí. Takto možno spustiť XDM alebo zmazať nežiadúce súbory z adresára /tmp.

Ako si vytvoriť boot disketu?

Ak potrebujete rýchlo bootovať z diskety s FreeBSD, zadajte príkaz:

dd if=/dev/ad0 of=/dev/fd0 bs=512 count=1

čím prekopírujete MBR (Master Boot Record) na disketu. Z diskety takto vždy nabootujete FreeBSD.

Čo s aplikáciami iných Unixov, ktoré nechcú ísť?

Tento problém rieši utilita brandelf. Napríklad antivírový program AVP pre Linux som spustil až vtedy, keď som zadal: brandelf -t Linux AvpLinux

čím som implicitne povedal, že AvpLinux je binárny súbor Linuxu. Samozrejme, môžete zadať aj:

brandelf -t FreeBSD súbor.iného.unixu (unix.file)

POZOR! FreeBSD spúšťa aplikácie Linuxu asi s 90% úspešnosťou.

Čo robiť, keď zabudnem heslo?

Pri spustení FreeBSD vyberte Single User z (bootovacieho) menu.

Keď nabehnete do jedno-užívateľského módu (single), zadajte tento príkaz (lebo partícia / je len Read Only, teda iba na čítanie):

mount -u /

Potom stačí iba zadať príkaz passwd a tak zmeníte heslo.

Ako pripojiť partíciu Linuxu (ext2) a DOS/FAT32?

FreeBSD označuje dosovské "extended" partície až od čísla 5 a vyššie (to však robí aj Linux). To znamená, že ak máme na prvom disku iba dve partície, napr. primárnu Windows a logickú v rozšírenej časti (extended), tú sprístupnime z FreeBSD nasledovne:

mount -t msdos /dev/ad0s5 /mnt (číslo 5 sa môže meniť podľa počtu partícií; keď toto nepôjde, skúste vyššie čísla)

Nasledovná tabuľka pre označenie diskov, resp. oddielov by mohla pomôcť:

Pre prvý disk:                                             Pre druhý disk:

ad0s5 -- extended part. #1 (D:)                 ad1s5 -- extended part. #1

ad0s6 -- extended part. #2 (E:)                 ad1s6 -- extended part. #2

ad0s7 -- extended part. #3 (F:)                  ad1s7 -- extended part. #3

ad0s8 -- extended part. #4 (G:)                 ad1s8 -- extended part. #4

Názorné označenie diskov pod FreeBSD:

ad0s1 (ak ide o FAT32 alebo FAT16)

Písmenko je diskový oddiel vo vnútri FreeBSD.

ad0s1a - / (koreňový oddiel)

ad0s1b - swap

ad0s1e - /tmp

ad0s1f - /usr

ad0s1d - /var

ad0s2 (ak ide o primárnu FAT32 alebo FAT16 Windows partíciu)

Ak budete chcieť pripojiť súborový systém FreeBSD z diskety alebo z CD, musíte pripojiť každú partíciu zvlášť, t. j. napr.: mount /dev/ad0s1f /mnt pripojí iba partíciu /usr, nie root partíciu /.

Ako zjednodušiť pakovanie a rozbaľovanie gz a tgz súborov?

Rozbaliť: tar zxpvf file.tgz

Zabaliť: tar zcfvp /file.tgz /My      ("/My" je v tomto prípade adresár a tar zabalí aj jeho podadresáre; vznikne nám súbor /file.tgz)

Vôbec nechápem, prečo iné zdroje uvádzajú nekonečne dlhé príkazy. Napr. jednoduchý príklad tu uvedený ("tar zxpvf file") je "predĺžený" v iných zdrojoch na: gunzip -9c tarfile.tar.gz | tar xvf a pritom sa to dá písať aj kratšie.

Ako si vytvoriť súborový systém FreeBSD?

Máte napríklad USB disk a chcete na ňom vytvoriť Berkeley Fast File System. Zadáte:

newfs /dev/da0s1a

 Ako pripojiť CDROM?

mount -t cd9660 /dev/acd0c

Ako zistím, či systém FreeBSD našiel moje sériové porty?

dmesg | grep sio sio2

Koľko mám voľnej RAM?

dmesg | grep memory

A čo dlhé názvy vo Windowze?

FreeBSD vidí dlhé názvy aj na FAT32, FAT16 či NTFS oddieloch. Ak pripájate partície, stačí iba zadať:

mount -t msdosfs /dev/ad0s1 /mnt

mount -t ntfs /dev/ad0s1 /mnt

Ako pripojiť disky, aby sa zobrazovali slovenské/české názvy súborov?

mount -t msdosfs -o -DCP852,-Lcs_CZ.ISO8859-2 /dev/da0s1 /mnt/usb

V prípade NTFS je príkaz trochu iný:

mount -t ntfs -o -CISO8859-2 /dev/ad1s1 /disks/c

Ako doinštalovať/odinštalovať programy?

Na toto slúži príkaz "pkg_add" a "pkg_delete". Pravdaže, týka sa to iba súborov *.tbz (a *.tgz v starších verziách), ktoré sú pripravené tak (balíky), aby ich príkaz "pkg_add" mohol nainštalovať. Na odinštalovanie slúži príkaz "pkg_delete".

Inteligentné použitie klávesu Scroll Lock

Keď pracujete s konzolou, stlačením klávesu Scroll Lock si môžete prezrieť buffer, kde sú uložené vaše posledné príkazy. Obrazovka sa "roluje" podobne ako v Linuxe, keď stlačíte kláves Shift (podržaním) a potom Page Up.

Ako pripojiť /cdrom (a iné zariadenia) ako neprivilegovaný užívateľ?

FreeBSD to rieši cez sysctl:

sysctl -w vfs.usermount=1
chmod a+r /dev/cd0c
chown richard /cdrom

Pre disketovú jednotku:

chmod a+r /dev/fd0

chown richard /floppy

Tu "richard" je meno užívateľa, ktorému povoľujete vstup na zariadenie.

Ako zapakovať súbor do tgz archívu

tar zcfvp /opt/subor.tgz /adresar_ktory_chceme_pakovat
V prípade, že chcete pakovať aktuálny adresár, na konci príkazu bude bodka:
tar zcfvp /opt/subor.tgz .

Ako priradiť adresár do pamäti (urýchľuje to počítač)

/sbin/mdmfs -M -s 60m md1 /tmp
/bin/chmod 777 /tmp
Vyššie uvedený príkaz spôsobí, že /tmp adresár bude v pamäti a veľkosť pamäti (60 MB) si pravdaže zmeňte podľa potreby, napríklad namiesto 60m uveďte 500m - /sbin/mdmfs -M -s 60m md1 /tmp

Ako napáliť ISO súbor na CD

burncd -f /dev/cd0 -s 8 data /22.iso fixate

Ako iba vymazať (nie zapisovať) obsah prepisovateľného CD

burncd -f /dev/cd0 blank

Ako pripojiť disk pre zápis na NTFS (treba inštalovať podporu Fuse)

kldload /usr/local/modules/fuse.ko
ntfs-3g /dev/ad0s1 /Cwin

Perl skript, ktorým nakonfigurujete FreeBSD pre pripojenie k ISP cez ISDN

Unix is like Zen