FreeBSD - operating system
FreeBSD - operačný systém
The operating system for freedom
freebds hammer splash

Informačná stránka o operačnom systéme FreeBSD

 

Informácie o FreeBSD z minulosti

Označovanie diskov

Od verzie 5.0 sa vo FreeBSD IDE diskové zariadenia volajú už inak - označenie ad0 je pre prvý fyzický disk a ad1 pre druhý (ad0s1 je napr. /dev/hda1 v Linuxe alebo diskový oddiel C: vo Windows; "s" znamená "slice" a je to diskový oddiel viditeľný všade - nie v rámci UFS - tam sú diskové oddiely označované iba samohláskou ako ad0s1a). Pôvodné označenie "wd0" je typické BSD označenie pre IDE disky a dnes ho používa OpenBSD (wd0i).

Ako pripojiť súbor, ktorý by som potom používal ako disk?

Na toto slúžil kedysi príkaz vnconfig (dnes ho nahradil mdconfig):

vnconfig /dev/vn0c /myfile.fs
mount -t msdos /dev/vn0c /mnt

Konfigurácia jadra počas inštalácie

V starších verziách FreeBSD sa zobrazilo okno na konfiguráciu kernelu v prípade nabootovania z inštalačného CD. Konfigurácia kernelu (jadra) počas inštalácie znamená, že ste mohli deaktivovať zariadenia (nejaké sieťové karty, PS/2 a iné zariadenia), keby nastal nejaký konflikt.

Ukážkový súbor Generic pre kompiláciu jadra vo FreeBSD

V dávnejších verziách FreeBSD súbor LINT obsahoval pokyny, žiaľ len v angličtine, ako editovať jadro. LINT sa však vytratil v novších verziách a nahradil ho súbor NOTES.

Pozor, v novších verziách (5.x, 6.x) FreeBSD sa mení syntax (iba niečoho). Nasledovný súbor slúži iba ako ukážka a je pre verzie FreeBSD 4.x ("x" je verzia ako 4.0, 4.1, 4.2 atď.). Súbor GENERIC sa nachádza v adresári (pravdaže pre platformu i386): /usr/src/sys/i386/conf a zdrojové súbory jadra treba pravdaže inštalovať z CD. Aby ste tomu rozumeli, kompilovať jadro si vyžaduje doinštalovať zdrojové súbory do adresára /usr/src. Bez nich bude tento adresár prázdny.

# GENERIC -- Generic kernel configuration file for FreeBSD/i386 ver. 4.0.
# This kernel supports Zip Drives, Sound Blaster 16 and has some nice options

# kernel pre FreeBSD 4.0 podporuje Zip Drives, SB 16 a ma nastavene optimalne funkcie

# For more information on this file, please read the handbook section on
# Kernel Configuration Files:
#
# http://www.freebsd.org/handbook/kernelconfig-config.html
#
# The handbook is also available locally in /usr/share/doc/handbook
# if you've installed the doc distribution, otherwise always see the
# FreeBSD World Wide Web server (http://www.FreeBSD.ORG/) for the
# latest information.
#
# An exhaustive list of options and more detailed explanations of the
# device lines is also present in the ./LINT configuration file. If you are
# in doubt as to the purpose or necessity of a line, check first in LINT.
#
# $FreeBSD: src/sys/i386/conf/GENERIC,v 1.246 2000/03/09 16:32:55 jlemon Exp $

machine i386
#cpu I386_CPU
cpu I486_CPU
cpu I586_CPU
cpu I686_CPU
ident MYKERNEL
maxusers 8

#makeoptions DEBUG=-g #Build kernel with gdb(1) debug symbols

options MATH_EMULATE #Support for x87 emulation
options INET #InterNETworking
options INET6 #IPv6 communications protocols
options FFS #Berkeley Fast Filesystem
options FFS_ROOT #FFS usable as root device [keep this!]
options MFS #Memory Filesystem
options MD_ROOT #MD is a potential root device
options NFS #Network Filesystem
options NFS_ROOT #NFS usable as root device, NFS required
options MSDOSFS #MSDOS Filesystem
options CD9660 #ISO 9660 Filesystem
options CD9660_ROOT #CD-ROM usable as root, CD9660 required
options EXT2FS
options IBCS2
options PROCFS #Process filesystem
options COMPAT_43 #Compatible with BSD 4.3 [KEEP THIS!]
options SCSI_DELAY=15000 #Delay (in ms) before probing SCSI
options UCONSOLE #Allow users to grab the console
options USERCONFIG #boot -c editor
options VISUAL_USERCONFIG #visual boot -c editor
options USER_LDT
options KTRACE #ktrace(1) support
options SYSVSHM #SYSV-style shared memory
options SYSVMSG #SYSV-style message queues
options SYSVSEM #SYSV-style semaphores
options VESA
options P1003_1B #Posix P1003_1B real-time extentions
options _KPOSIX_PRIORITY_SCHEDULING
options ICMP_BANDLIM #Rate limit bad replies

# To make an SMP kernel, the next two are needed
#options SMP # Symmetric MultiProcessor Kernel
#options APIC_IO # Symmetric (APIC) I/O
# Optionally these may need tweaked, (defaults shown):
#options NCPU=2 # number of CPUs
#options NBUS=4 # number of busses
#options NAPIC=1 # number of IO APICs
#options NINTR=24 # number of INTs

device isa
device eisa
device pci

# Floppy drives
device fdc0 at isa? port IO_FD1 irq 6 drq 2
device fd0 at fdc0 drive 0
device fd1 at fdc0 drive 1

# ATA and ATAPI devices
device ata0 at isa? port IO_WD1 irq 14
device ata1 at isa? port IO_WD2 irq 15
device ata
device atadisk # ATA disk drives
device atapicd # ATAPI CDROM drives
device atapifd # ATAPI floppy drives
device atapist # ATAPI tape drives
options ATA_STATIC_ID #Static device numbering
#options ATA_ENABLE_ATAPI_DMA #Enable DMA on ATAPI devices

# SCSI Controllers
device ahb # EISA AHA1742 family
device ahc # AHA2940 and onboard AIC7xxx devices
device amd # AMD 53C974 (Teckram DC-390(T))
device dpt # DPT Smartcache - See LINT for options!
device isp # Qlogic family
device ncr # NCR/Symbios Logic
device sym # NCR/Symbios Logic (newer chipsets)

device adv0 at isa?
device adw
device bt0 at isa?
device aha0 at isa?
device aic0 at isa?

# SCSI peripherals
device scbus # SCSI bus (required)
device da # Direct Access (disks)
device sa # Sequential Access (tape etc)
device cd # CD
device pass # Passthrough device (direct SCSI access)

# RAID controllers
device ida # Compaq Smart RAID
device amr # AMI MegaRAID
device mlx # Mylex DAC960 family

# atkbdc0 controls both the keyboard and the PS/2 mouse
device atkbdc0 at isa? port IO_KBD
device atkbd0 at atkbdc? irq 1
device psm0 at atkbdc? irq 12

device vga0 at isa?

# splash screen/screen saver
pseudo-device splash

# syscons is the default console driver, resembling an SCO console
device sc0 at isa?

# Enable this and PCVT_FREEBSD for pcvt vt220 compatible console driver
#device vt0 at isa?
#options XSERVER # support for X server on a vt console
#options FAT_CURSOR # start with block cursor
# If you have a ThinkPAD, uncomment this along with the rest of the PCVT lines
#options PCVT_SCANSET=2 # IBM keyboards are non-std

# Floating point support - do not disable.
device npx0 at nexus? port IO_NPX irq 13

# Power management support (see LINT for more options)
device apm0 at nexus? disable flags 0x20 # Advanced Power Management

device pcm

# PCCARD (PCMCIA) support
#device card
#device pcic0 at isa? irq 10 port 0x3e0 iomem 0xd0000
#device pcic1 at isa? irq 11 port 0x3e2 iomem 0xd4000 disable

# Serial (COM) ports
device sio0 at isa? port IO_COM1 flags 0x10 irq 4
device sio1 at isa? port IO_COM2 irq 3
device sio2 at isa? disable port IO_COM3 irq 5
#device sio3 at isa? disable port IO_COM4 irq 9

# Parallel port
device ppc0 at isa? irq 7
device ppbus # Parallel port bus (required)
device vpo
device lpt # Printer
device plip # TCP/IP over parallel
device ppi # Parallel port interface device
device pps

device ppc1 at isa? irq 9
device ppbus # Parallel port bus (required)
device vpo
device lpt # Printer
device plip # TCP/IP over parallel
device ppi # Parallel port interface device
device pps

# PCI Ethernet NICs.
device de # DEC/Intel DC21x4x (``Tulip'')
device fxp # Intel EtherExpress PRO/100B (82557, 82558)
device tx # SMC 9432TX (83c170 ``EPIC'')
device vx # 3Com 3c590, 3c595 (``Vortex'')
device wx # Intel Gigabit Ethernet Card (``Wiseman'')

# PCI Ethernet NICs that use the common MII bus controller code.
device miibus # MII bus support
device dc # DEC/Intel 21143 and various workalikes
device rl # RealTek 8129/8139
device sf # Adaptec AIC-6915 (``Starfire'')
device sis # Silicon Integrated Systems SiS 900/SiS 7016
device ste # Sundance ST201 (D-Link DFE-550TX)
device tl # Texas Instruments ThunderLAN
device vr # VIA Rhine, Rhine II
device wb # Winbond W89C840F
device xl # 3Com 3c90x (``Boomerang'', ``Cyclone'')

# ISA Ethernet NICs.
device ed0 at isa? port 0x280 irq 10 iomem 0xd8000
device ex
device ep
# WaveLAN/IEEE 802.11 wireless NICs. Note: the WaveLAN/IEEE really
# exists only as a PCMCIA device, so there is no ISA attatement needed
# and resources will always be dynamically assigned by the pccard code.
device wi
# Aironet 4500/4800 802.11 wireless NICs. Note: the declaration below will
# work for PCMCIA and PCI cards, as well as ISA cards set to ISA PnP
# mode (the factory default). If you set the switches on your ISA
# card for a manually chosen I/O address and IRQ, you must specify
# those paremeters here.
device an
# The probe order of these is presently determined by i386/isa/isa_compat.c.
device ie0 at isa? port 0x300 irq 10 iomem 0xd0000
device fe0 at isa? port 0x300
device le0 at isa? port 0x300 irq 5 iomem 0xd0000
device lnc0 at isa? port 0x280 irq 10 drq 0
device cs0 at isa? port 0x300
device sn0 at isa? port 0x300 irq 10
# requires PCCARD (PCMCIA) support to be activated
#device xe0 at isa?

# Pseudo devices - the number indicates how many units to allocated.
pseudo-device loop # Network loopback
pseudo-device ether # Ethernet support
pseudo-device sl 1 # Kernel SLIP
pseudo-device ppp 1 # Kernel PPP
pseudo-device tun # Packet tunnel.
pseudo-device pty # Pseudo-ttys (telnet etc)
pseudo-device vn # Vnode driver
pseudo-device md # Memory "disks"
pseudo-device gif 4 # IPv6 and IPv4 tunneling
pseudo-device faith 1 # IPv6-to-IPv4 relaying (translation)

# The `bpf' pseudo-device enables the Berkeley Packet Filter.
# Be aware of the administrative consequences of enabling this!
pseudo-device bpf #Berkeley packet filter

# USB support
#device uhci # UHCI PCI->USB interface
#device ohci # OHCI PCI->USB interface
#device usb # USB Bus (required)
#device ugen # Generic
#device uhid # "Human Interface Devices"
#device ukbd # Keyboard
#device ulpt # Printer
#device umass # Disks/Mass storage - Requires scbus and da
#device ums # Mouse
# USB Ethernet, requires mii
#device aue # ADMtek USB ethernet
#device cue # CATC USB ethernet
#device kue # Kawasaki LSI USB ethernet

StarOffice pre Unix a Word pre MS Windows

Poznámka: StarOffice bol balík, z ktorého vznikol OpenOffice. StarOffice vyvíjala istá nemecká firma. StarOffice odkúpila spoločnosť SUN a venovala ho komunite Open Source. StarOffice dnes naďalej existuje ako produkt SUN.

StarOffice 6.0 a vyšší nemá problémy s diakritikou ani pri konverzii Word > StarOffice a naopak.

Určite na zasmiatie, ale tieto stránky existujú ešte z čias, kedy neexistoval OpenOffice.org (t. j. ešte z pred roku 1998), iba StarOffice 5.0, a ako informácia o histórii Unixu to možno niekomu pomôže.

Pre StarOffice 5.1 a 5.2 môžeme povedať:

Treba najprv nalinkovať ISO8859-2 fonty do adresára StarOffice. Toto urobí hneď doleuvedený skript. Potom si treba stiahnuť makro - cpcode.zip - a ho rozbaliť: unzip cpcode.zip. Modul cpcode mení kódovú stránku win1250 na iso8859-2. Inštalácia: Prekopírujte modul CPcodelib.sbl do adresára StarOffice/Basic a CPcode.bmp do /StarOffice/config/symbol Otvorte StarOffice Editor a kliknite na menu Tools/Macro.../Organizer... Na záložke libraries použijete tlačidlo "append", upresníte typ súboru na BASIC a zo zoznamu vyberiete CPCodelib.sbl. Zaškrtnete voľbu "save as separate file" a ešte skontrolujete voľbu check boxu u CPCodelib (aby bol aktívny). Ukončíte tlačidlom OK. Potom kliknete na tlačidlo close a cancel. Dúfajme, že sa macro dostalo na správne miesto. Teraz si pridáte ikonu na panel StarOffice. Otvoríte menu View/Toolbars/Customize. V okne Functions ako kategóriu rozviniete "StarOffice Basic Macros" a "CPCodelib". Kliknutím vyberiete CPprog a ako command označíte CPcode. Teraz myšou uchopíte obdĺžniček s nápisom CPcode a umiestnite ho na lištu vedľa symbolu zemegule. Tlačidlom "icons" otvoríte nové okno s ponukou ikôn, jednu z nich vyberiete (CPcode.bmp) a potvrdíte OK. Kliknutím na vlajočku potom zmeníte kódovú stránku.

Pozor, všetky dokumenty MS WORD v diakritike sa dajú čítať v StarOffice, ale nefunguje spätná konverzia z Unixu do MS Word. Toto vyriešite tým, že si niekde inde pripravíte malý wordovský dokument, v ktorom bude nastavený jazyk - slovenčina alebo čeština. Ten potom otvoríte vo FreeBSD v StarOffice a budete písať. Musíte ešte dbať na typ písma, najlepší je Times New Roman a dokument musíte uložiť ako Word, samozrejme aj s konverziou z iso8859-2 do win1250. V tomto prípade môžete celkom povedať ZBOHOM Microsoftu.

Pre StarOffice 5.2 by to malo fungovať.

(Tento skript, ktorým pridáte ISO8859-2 fonty do StarOffice, som odniekadiaľ stiahol a už si nepamätám odkiaľ.)

#!/bin/sh

STAR_OFFICE_ROOT=/Office51
FONTS_DIR=/usr/share/fonts/ISO8859-2/Type1

# -----------------------------------------------------------------------
# Tento skript nalinkuje iso8859-2 fonty do StarOffice. Needitujte skript pod tymto riadkom.

# Script that will make a link of ISO8859-2 fonts to StarOffice directory.
# -----------------------------------------------------------------------

XP3_DIR=$STAR_OFFICE_ROOT/xp3

if [ -e $XP3_DIR/psstd.fonts.il2 ]; then
echo "Zmeny uz boli raz prevedene! Nemozno previest znova."
echo "Ak je nejaky problem a predsa to chcete, tak zmazte subor"
echo "  $XP3_DIR/psstd.fonts.il2"
exit 1
fi

if [ -e $FONTS_DIR/afm ]; then
AFM_DIR=$FONTS_DIR/afm
else
AFM_DIR=$FONTS_DIR
fi

# Link AFM files.
ln -sf $AFM_DIR/*.[aA][fF][mM] $XP3_DIR/fontmetrics/afm

# Link PFB files.
ln -sf $FONTS_DIR/*.[pP][fF][bB] $XP3_DIR/pssoftfonts

grep "\.pf" $FONTS_DIR/fonts.dir \
| sed -e 's/\.pfb /, /g' -e 's/-0-0-0-0-/-%d-%d-%d-%d-/g' \
> $XP3_DIR/psstd.fonts.il2

cat $XP3_DIR/psstd.fonts.il2 >> $XP3_DIR/psstd.fonts

Ako sa pripojiť k poskytovateľovi internetových služieb cez modem?

Na toto sú rôzne skripty, ale najjednoduchšie je editovať súbor kppprc (konfiguračný súbor KDE) v adresári /root/.kde/share/config/

"root" môžete nahradiť aj domovským adresárom /home/meno. Konfigurácia kppp (dial-up program vyvoláte príkazom "kppp" zo systému X Window, avšak v prostredí KDE) môže byť pod "oknami" X Window ešte viac komplikovaná. Kppp je súčasťou balíka KDE Network. Súbor kppprc editujte inde a prekopírujete ho potom do adresára /root/.kde/share/config/ pod názvom kppprc - editujte iba text v tučnom písme. Ostatnú časť textu nechajte tak, ako je. Znak # je komentár.

Edit only the text in bold

[Account0]
AccountingEnabled=0
AccountingFile=
Authentication=1
AutoName=0
BeforeDisconnect=
Command=
DNS=195.168.1.4,195.168.1.2,
# Sem uveďte DNS vášho poskytovateľa
DefaultRoute=1
DisconnectCommand=
Domain=nextra.sk
# Uveďte doménu poskytovateľa (napr. psg.cz, volny.cz atď.)
ExDNSDisabled=0
Gateway=0.0.0.0
IPAddr=0.0.0.0
Name=moje_meno
# Vaše užívateľské meno
Password=heslo
# Vaše heslo
Phonenumber=01915
# Telefónne číslo vášho poskytovateľa
ScriptArguments=ogin:,sem_uveďte_užív._meno,word:,sem_uveďte_heslo,
# Napríklad takto, ak je vaše užívateľské meno "rft" a heslo "crystal"
# ScriptArguments=ogin:,rft,word:,crystal,
ScriptCommands=Expect,Send,Expect,Send,
StorePassword=1
SubnetMask=0.0.0.0
Username=moje_meno
# Vaše užívateľské meno, pod akým ste zaregistrovaný u vášho poskytovateľa
VolumeAccountingEnabled=0
pppdArguments=
[General]
AutomaticRedial=0
DefaultAccount=moje_meno
# Defaultný účet pre prípad, ak je účtov viac; uveďte sem vaše užívateľské meno
DisconnectOnXServerExit=1
DockIntoPanel=0
Hint_QuickHelp=1
NumberOfAccounts=1
PPPDebug=0
QuitOnDisconnect=0
ShowClock=1
ShowLogWindow=0
iconifyOnConnect=1
pppdTimeout=120
[Graph]
Background=255,255,255
Enabled=true
InBytes=0,0,255
OutBytes=255,0,0
Text=0,0,0
[Modem]
AnswerResponse=CONNECT
AnswerString=ATA
BusyResponse=BUSY
BusyWait=0
ConnectResponse=CONNECT
Device=/dev/ttyS1
# Ak máte modem na COM2, /dev/ttyS1 netreba meniť. Ak máte modem na inom porte, horeuvedený riadok
# treba zmeniť (/dev/ttyS0 je COM1 a /dev/ttyS2 je COM3)
DialString=ATX3DT
# Posledné "T" je pre tónovú voľbu. Ak ju nemáte, uveďte "P", t.j.: ATX3DP.
Enter=CR/LF
EscapeGuardTime=56
EscapeResponse=OK
EscapeString=+++
FlowControl=CRTSCTS
HangUpResponse=OK
HangupString=+++ATH
InitDelay=50
InitResponse=OK
InitString=ATZ
NoCarrierResponse=NO CARRIER
NoDialToneResp=NO DIALTONE
PreInitDelay=50
RingResponse=RING
Speed=38400
Timeout=90
UseCDLine=0
UseLockFile=0
Volume=1
VolumeHigh=
VolumeMedium=M1L1
VolumeOff=

Ak sa pripájate na internet cez iné utility, do súboru /etc/resolv.conf treba pripísať vašu DNS adresu, napr.: nameserver 143.222.2.2
Dialup program kppp toto urobí automaticky, takže nič netreba editovať. Ak neradi používate KDE, kppp spustíte aj z iného prostredia (GNOME), len treba KDE nainštalovať. Jednoducho si vytvorte na kppp odkaz (ikonu), alebo program spustite z terminálového okna z prostredia X Window.

 

Unix is like Zen